30 Ekim 2012 Salı

YILLIK ÖDEV KONULARI


ñ Avogadro sayısının tayin yöntemlerinin araştırılması.

ñ Nükleer enerjiden günümüzde istifade yollarının araştırılması.

ñ Periyodik cetvelin tarihçesinin araştırılması.

ñ Suların sertlik derecesi nasıl tespit edilir? Araştırınız.

ñ Su arıtma tesislerinin incelenerek, klorlama işlemleri ve reaksiyonların gösterilmesi.

ñ Hava kirliliğine sebep olan gazlar nelerdir? Zararlarını araştırınız.

ñ Ozon tabakasına zararlı gazları ve ozonun azalmasının ekolojik dengeye etkisini araştırınız.

ñ Suni yağmur oluşturmadaki kimyasal reaksiyonları araştırınız

ñ Kimya bilimine hizmet eden bilim adamlarının hayatlarının incelenmesi.

ñ Ham petrolün ayrıştırılma metotları ve ürünlerin incelenmesi

ñ Denizdeki dalgıçlarda vurgun olayı neden olur? Tedavisi nasıldır? Araştırınız.

ñ Asit yağmurlarının tarihi eserlere etkisini araştırınız.

ñ İnsan vücudunda bulunan tampon çözeltiler nelerdir?

ñ Kaplamacılık olayında elektroliz olayının kullanımını örneklerle inceleyiniz.

ñ Fotoğraf ve röntgen atıklarından nasıl ayna yapılır. Araştırınız.

ñ Seçimli çöktürmeyi inceleyerek sudaki metaller hangi metotlarla çöktürülür? Araştırınız.

ñ Suların sertliğinin giderilmesi yollarını araştırınız.

ñ Paslanma nedir? Paslanmadan korunmak için gerekli yöntemleri araştırınız.

ñ Şarj edilebilir piller hangileridir? Şarj mekanizmasını araştırınız.

ñ İndikatörler nedir? Nerelerde kullanılmaktadır? Araştırınız.

ñ Aspirin laboratuarda nasıl elde edilir? Araştırınız

ñ Tentürdiyot laboratuarda nasıl elde edilir? Araştırınız.

ñ Şeker fabrikalarında şeker nasıl elde edilir? Araştırınız.

ñ Endüstride çok kullanılan polimerilerin elde edilmesini ve kullanım alanlarını araştırınız. (Pet, teflon, orlon, PVC...)

ñ Bölgenizde yetişen meyveler nelerdir? Bunların yapılarında hangi esterler vardır? Bu esterlerin özellikleri nelerdir?

ñ Boya sanayinde kullanılan boyar maddeleri nelerdir?

ñ Gıda sanayinde kullanılan boyar maddeleri nelerdir?

ñ Kimyasal silah olarak bilinen gazlar nelerdir? Bu gazların canlılar üzerindeki etkileri nelerdir?

ñ Tarımda kullanılan hormonlar nelerdir? Etkileri, fayda ve zararları nelerdir? Araştırınız.

ñ Alkolün canlı organizma üzerine etkisini araştırınız.

ñ Sıvı yağlardan margarin oluşturma hangi metotlarla yapılmaktadır araştırınız.

ñ Vücudumuz elektrik akımını iletmektedir. Sebeplerini araştırınız.

ñ Tabiatta bulunan elementlerle yapay elementlere örnekler veriniz. Bunlardan yapay elde edilen elementlerin elde metotlarını araştırınız

ñ Sigara dumanında hangi gazlar vardır? İnsan sağlığına etkilerini araştırınız.

ñ Bağıl atom ağırlığı ilk defa kim tarafından nasıl tespit edilmiştir? Araştırınız.

ñ Suyun hayatımızdaki önemini anlatınız.

ñ Ağır metallerin insan sağlığı üzerine etkileri ve zararlarını araştırınız.

ñ Azot devrini araştırınız. Karbon devrini araştırınız.

ñ Yangın söndürmede kullanılan kimyasal maddeleri ve bunların yangına etkilerini araştırınız.

ñ Betonun donması olayında karşılaşılan muhtemel kimyasal reaksiyonları araştırınız.

ñ Radyoaktiviteden fosil yaşlarının hesaplanmasında nasıl yararlanılır?

ñ Çekirdek tepkimeleri ile kimyasal tepkimeler arasındaki farklılıkların nedenlerini araştırınız.

ñ Kaya tuzundan rafine tuz nasıl elde edilir? Araştırınız.

ñ Yemek tuzunda bulunan sodyum ve klordan başka hangi elementler vardır?

ñ Yeni kesilmiş bir elma parçası açığa bırakıldığında zamanla sararmaktadır. Sebeplerini ve bu olaydaki kimyasal reaksiyonları araştırınız.

ñ Günlük hayatta kullandığımız asit ve bazlar nelerdir? Nerelerde kullanılmaktadır? Araştırınız.

ñ Kimyasal reaksiyonlarda niçin çökelek oluşur? Sebeplerini araştırınız. (HCl ile NaOH çözeltisi karıştırıldığında çökme olmazken, HCl ile AgNO3 çözeltisi karıştırıldığında AgCl çökmektedir.)

ñ Demir elementinin canlı vücudu için önemini araştırınız.

ñ pH–pOH terimleri ne anlama gelir? Bu terimlerle asit ve bazın kuvvetliliği anlaşılır mı?

ñ Çöp patlaması olayı nasıl gerçekleşir? Önlemleri nelerdir? Araştırınız.

ñ Selüloz ve nişastanın yapı formüllerinin aynı olmasına rağmen biri insan midesi tarafından kolayca sindirilirken diğeri sindirilemez. Bunun sebeplerini araştırınız

ñ Asetilen gazı nasıl elde edilir? Günlük hayatta nerelerde kullanılır? Araştırınız.

ñ Niçin organik kimyada milyonlarca bileşik oluşurken, inorganik kimyada bu kadar bileşik oluşmamaktadır?

ñ Deterjanın ekolojiye etkilerini araştırınız.

ñ Sıvı hâlden katı hale geçerken bütün maddelerin hacimleri azalır. Ama, su, buz haline geçerken hacmi artar. Bunun sebeplerini araştırınız. Canlılar için önemini belirtiniz.

ñ Doğal gazda bulunan kimyasal bileşikler nelerdir? Tehlikeleri ve önlemleri nelerdir? Araştırınız.

ñ Sera etkisi ve küresel ısınma nedir? Araştırınız. Fayda ve zararlarını belirtiniz.

ñ Günlük hayatta kullandığımız kanser yapıcı organik bileşikler nelerdir? Araştırınız.

ñ Amonyak gazının sudaki çözünürlüğünün incelenmesi.

ñ Periyodik cetvelin tarihçesi ve tarihi gelişiminin incelenmesi.

ñ Atom Bombası ve Hidrojen Bombasının dayandığı temel ve etkilerinin araştırılması.

ñ Çöplerin yaşama sürelerinin araştırılması.

ñ Çözünürlük prensiplerinin incelenmesi.Gazlı içeceklerin ve vurgun olayının incelenmesi.

ñ Suyun arıtılması ve atık suların arıtılması.

ñ Element tuzlarının çeşitliliklerinin incelenmesi.

ñ Sıcak ve soğuk su torbalarının dayandığı kimyasal temellerin incelenmesi ve yapımı.

ñ Kalorimetre kabının yapımı. 

ñ Hayatımızdaki Elementlerin Elementel Hâlde İken Önemli Kullanım Alanları

ñ Hayatımızdaki Bileşikler

ñ Temizlik Maddeleri

ñ Biyolojik Sistemlerde Kimya

ñ Çevre Kimyası

ñ Suların Sertlik Derecesi Nasıl Tespit Edilir? Araştırınız.

ñ Su Arıtma Tesislerinin İncelenerek, Klorlama İşlemleri Ve Reaksiyonların Gösterilmesi.

ñ Hava Kirliliğine Sebep Olan Gazlar Nelerdir? Zararlarını Araştırınız.

ñ Ozon Tabakasına Zararlı Gazları Ve Ozonun Azalmasının Zararlarını, Ekolojik Dengeye Etkisini Araştırınız.

ñ Suni Yağmur Oluşturmadaki Kimyasal Reaksiyonları Araştırınız.

ñ Kimya Bilimine Hizmet Eden Batılı İlim Adamlarının Hayatlarını İnceleyiniz (Dalton, Rutherford, Bohr, Lavoisier, Mendeleyev, Pascal, Newton, Galilei Galileo, Albert Einstein Vb.).

ñ Denizdeki Dalgıçlarda Vurgun Olayı Neden Olur? Tedavisi Nasıldır? Araştırınız.

ñ Asit Yağmurlarının Toprak Kimyasına Etkilerini Araştırınız.

ñ Asit Yağmurlarının Tarihi Eserlere Etkisini Araştırınız.

ñ Suların Sertliğinin Giderilmesi Yollarını Araştırınız.

ñ Tentürdiyot Laboratuvarda Nasıl Elde Edilir? Araştırınız.

ñ Vücudumuz Elektrik Akımını İletmektedir. Sebeplerini Araştırınız.

ñ Suyun Hayatımızdaki Önemini Araştırınız.

ñ Azot Devrini Araştırınız.

ñ Karbon Devrini Araştırınız.

ñ Yangın Söndürmede Kullanılan Kimyasal Maddeleri Ve Bunların Yangına Etkilerini Araştırınız.

ñ Betonun Donması Olayında Karşılaşılan Muhtemel Kimyasal Reaksiyonları Araştırınız.

ñ Kaya Tuzundan Rafine Tuz Nasıl Elde Edilir? Araştırınız.

ñ Sıvı Hâlden Katı Hâle Geçerken Bütün Maddelerin Hacimleri Azalır; Ama Su, Buz Hâline Geçerken Hacmi Artar. Bunun Sebeplerini Araştırınız. Canlılar İçin Önemini Belirtiniz.

ñ Doğal Gazda Bulunan Kimyasal Bileşikler Nelerdir? Yanma Ürünlerini Yazınız. Tehlikeleri Ve Önlemleri Nelerdir? Araştırınız.

ñ Amonyak Gazının Sudaki Çözünürlüğünün İnceleyiniz.

ñ Çözünürlük Prensiplerini İnceleyiniz. Gazlı İçecekler Nasıl Hazırlanır? Vurgun Olayını İnceleyiniz.

ñ Değerli Taşlar

ñ Simyadan Kimyaya

ñ  Kimyasal Bağların Tamamı Zıt Kutupların Birbirini Çekmesidir

ñ Sudaki Farklı Kimya Kanunlarına Genel Bakış, Kimyanın Genel Kanunlarından Sapışın (İstisna Kanunların Ortaya Çıkışının) Sebepleri

ñ Partikül Teorisi, Atom Altı Parçacıklar, Esir, Higgs, Kuark, Anti Madde, Muon, Gluon, Karanlık Madde, Eter Ve Eter Altı, Foton, Nötrino, Lepton, Takyon (Tachyon), Gyron (Jayron)

ñ Maddenin İki Karakteri (Tanecikli Yapı Ve Dalga Karakteri)

ñ Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (Cern)’Deki Yüzyılın Deneyi

ñ Big Bang (Büyük Patlama) Teorisi

ñ Süper Sicim Teorisi (Superstrıng Teorisi)

ñ Sağlığımıza Zararlı Kimyasal Maddeler

ñ Maden, Değerli Taş Ve Cevher Olarak En Önemli Kaynaklarımız

ñ Sentetik İzotopların Kullanılması

ñ Günlük Yaşamımızda Bilinmesi Gerekli Olan Kimya Bilgileri

ñ Atomun Yapısındaki Kanunlar

ñ Maddenin Hâlleri, Maddenin Işın (Plazma) Hâlinin Delilleri, Işınlama Veya Madde Nakli

ñ Su, Öneminden Dolayı Farklı Kanunlara Tabidir

ñ Metal Bağı Ve Kusuru

ñ Işınlama Veya Madde Nakli

ñ Kimyasal Bağlar, Evrenin Sinesindeki Ciddi Ve Hakiki Aşkın Bir Çeşididir

ñ Maddenin Plazma Hâli

ñ Atomdaki Kanunlar Ve Atomların Hareketi

ñ Atomun Yapısı

ñ Işınlanma Ve Maddenin Taşınması (Maddenin Transferi)

ñ Hayatımızdaki Doğal Ve Yapay İnorganik Asitler Ve Bazlar

ñ Hayatımızdaki Yapay Kimyasal Denge Reaksiyonları, Hayatımızdaki Doğal Kimyasal Denge Reaksiyonları, Doğal Fiziksel Denge Reaksiyonları, Yaşamımızdaki Çözünürlük Denge Bileşikleri Ve Reaksiyonları

ñ Hayatımızda Le Chatelier Prensibi İle Açıklanabilen Bazı Konular

ñ Yaşamımızda Ph'ın Önemi: Vücut Sıvılarında Ph’ın Önemi, Gastroentestinal Sistem Ve Ph, Yaşam Ve Tampon Çözeltiler

ñ Kendiliğinden Gerçekleşen Redoks Tepkimelerinin Yaşamımızda Kullanımı

ñ Endüstride Elektroliz

ñ Nükleer Enerjiden Günümüzde İstifade Yolları Nelerdir?

ñ Kaplamacılık Olayında Elektroliz Olayının Kullanımını Örneklerle İnceleyiniz.

ñ Şarj Edilebilir Piller Hangileridir? Şarj Mekanizmasını Araştırınız.

ñ İndikatörler Nedir? Nerelerde Kullanılmaktadır? Araştırınız.

ñ Radyoaktiviteden Fosil Yaşlarının Hesaplanmasında Nasıl Yararlanılır? Araştırınız.

ñ Çekirdek Tepkimeleri İle Kimyasal Tepkimeler Arasındaki Farklılıkların Nedenlerini Araştırınız.

ñ Günlük Hayatta Kullandığımız Asit Ve Bazlar Nelerdir? Nerelerde Kullanılmaktadır? Araştırınız.

ñ Termodinamik Kanunları İle Dünyaya Bakış

ñ Termokimya

ñ Evren, Yerküre (Dünya), Hayat, Var Edilişlerii

ñ Big Bang Teorisi

ñ Cern'deki Deney

ñ Güneşteki Olaylar

ñ Hayatımızdaki Etil Alkol

ñ Yaşamımızdaki Yapay Ve Doğal Karboksilli Asitler

ñ Esterler Ve Koruyucu Hekimlik

ñ Proteinler Ve Koruyucu Hekimlik

ñ Sentetik İlaçların Zararı, Piyasadan Kaldırılan İlaçlar, Öldüren İlaçlar

ñ Kâinat Eczanesinin Aromatik Bileşikleri

ñ Organik Madde Ve Hayat:

ñ Organik Maddeler Hayatın Gücü Müdür?

ñ Canlılık Ve Hayatta Maddi Sebep Var Mıdır?

ñ Canlılarda En Çok Bulunan Elementin Karbon Olması, Karbonun Hangi Özelliğindendir?

ñ Petrol:

ñ Metan Gazı:

ñ Kömür, Asfaltit, Asfalt, Zift, Katran, Antrasen, Naftalin

ñ Doğal Polimerler Ve Yapay Polimerler

ñ Hayatımızdaki Hidrokarbonlar

ñ Ham Petrolün Ayrıştırılma Metotları Ve Ürünlerini İnceleyiniz.

ñ Fotoğraf Ve Röntgen Atıklarından Nasıl Ayna Yapılır? Araştırınız.

ñ Aspirin Laboratuvarda Nasıl Elde Edilir? Araştırınız.

ñ Şeker Fabrikalarında Şeker Nasıl Elde Edilir? Araştırınız.

ñ Endüstride Çok Kullanılan Polimerilerin Elde Edilmesini Ve Kullanım Alanlarını Araştırınız. (Pet, Teflon, Orlon, Pvc Vb.)

ñ Bölgenizde Yetişen Meyveler Nelerdir? Bunların Yapılarında Hangi Esterler Vardır? Bu Esterlerin Özellikleri Nelerdir?

ñ İdrarda Şeker Tayini Nasıl Yapılır? Araştırınız.

ñ İdrarda Üre Tayini Nasıl Yapılır? Araştırınız.

ñ Boya Sanayinde Kullanılan Boyar Maddeleri Nelerdir?

ñ Gıda Sanayinde Kullanılan Boyar Maddeleri Nelerdir?

ñ Kimyasal Silah Olarak Bilinen Gazlar Nelerdir? Bu Gazların Canlılar Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

ñ Tarımda Kullanılan Hormonlar Nelerdir? Etkileri, Fayda Ve Zararları Nelerdir? Araştırınız.

ñ Alkolün Canlı Organizma Üzerine Etkisini Araştırınız.

ñ Sıvı Yağlardan Margarin Oluşturma Hangi Metotlarla Yapılmaktadır? Araştırınız.

ñ Demir Elementinin Canlı Vücudu İçin Önemini Araştırınız.

ñ Bazen Basında Çöp Patlaması Olayı Duyulmaktadır. Bu Olay Nasıl Gerçekleşir? Önlemleri Nelerdir? Araştırınız.

ñ Asetilen Gazı Nasıl Elde Edilir? Günlük Hayatta Nerelerde Kullanılır? Araştırınız.

ñ Niçin Organik Kimyada Milyonlarca Bileşik Oluşurken, İnorganik Kimyada Bu Kadar Bileşik Oluşmamaktadır? Sebeplerini Araştırınız.

ñ Deterjanın Çevrebilime Etkilerini Araştırınız.

ñ Günlük Hayatta Kullandığımız Kanser Yapıcı Organik Bileşikler Nelerdir? Araştırınız.

ñ Çöplerin Yaşama Sürelerini Araştırınız.

ñ Sentetik İlaçların Zararı, Piyasadan Kaldırılan İlaçlar, Öldüren İlaçlar

 

Ödevlerin değerlendirilmesi

 

Ödev hazırlama planı yapması ve uygulama başarısı …………………………………10 Puan

Ödev için gerekli bilgi, döküman, araç, gereç toplaması ve kullanması……………….10 Puan

Kendini geliştirmek amacı ile ödevi bizzat yapması ve çabası………………………...10 Puan

Ödev hazırlama sırasında ders öğretmeni ile diyalog kurması……………....................10 Puan

Kaynak kişilere, varsa gurup ile iletişim kurabilme yeteneği……………………….…10 Puan

Ödevin doğruluk ve kullanılabilirlik derecesi………………………………………….10 Puan

Ödevin yazım kurallarına ve dersin özel kurallarına uygunluğu………………………10 Puan

Düzgün ifade kullanma ve anlaşılabilir olması………………………………..…….....10 Puan

Ödevin özenle yapılması tertip, temizlik ve estetik görünümü………………………...10 Puan

Ödevin zamanında teslim edilmesi……………………………………….……………10 Puan

                                                                                                                         Toplam:100 puan 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder